ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ AGORA

Το έργο AGORA στοχεύει στη στήριξη των τοπικών οικοσυστημάτων μέσω της διασύνδεσης τοπικών εταίρων, τοπικών παραγωγών και τουριστικών παραγόντων, και της συνδιαμόρφωσης αναγεννητικών τουριστικών εμπειριών με βάση την αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία, και τη βιωσιμότητα.

Η προσέγγιση βασίζεται στις βασικές αρχές του αναγεννητικού τουρισμού:

 • Προσέγγιση ολιστικής κατανόησης και εμπειρίας των συστημάτων: τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα.
 • Προώθηση της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ ενός ευρέος φάσματος κοινοτικών φορέων
 • Διαφοροποίηση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
 • Συμμετοχικότητα και ισονομία
 • Μετασχηματισμός και έμπνευση
 • Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
 • Προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων

 

Οι εταίροι αναπτύσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους παράγοντες της τοπικής κοινότητας που συμμετέχουν (ή επιθυμούν να συμμετέχουν) στο τουριστικό οικοσύστημα, το οποίο, μακροπρόθεσμα, ευθυγραμμίζει την υφιστάμενη παροχή τουριστικών προσφορών με τις απαιτήσεις των νέων πελατών, που έχουν συνείδηση της αειφόρου ανάπτυξης και επιθυμούν όχι μόνο να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού, αλλά να δημιουργήσουν άμεσες θετικές επιπτώσεις και να αναπτύξουν πιο θετικά για τον πλανήτη (τουριστικά) οικοσυστήματα.

Το AGORA θα εργαστεί για μια ισχυρότερη συνεργατική διακυβέρνηση των τουριστικών οικοσυστημάτων με μια προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω”, προωθώντας το ρόλο των κέντρων εκμάθησης.

Custom Caption

lorem ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum

AGORA aims at supporting local ecosystems by interconnecting community partners, local producers, and tourism agents and the co-designing of regenerative tourism experiences based on authenticity, originality, and sustainability.

The approach is based on key principles of regenerative tourism:

 • Holistic understanding and living
 • Systems approach: everything is interconnected and interdependent.
 • Fostering collaboration and partnerships between a wide range of community stakeholders.
 • Diversifying to enhance resilience.
 • Inclusive and equitable.
 • Transformational and inspirational.
 • Environmentally responsible.
 • Protection of local cultural heritage and tradition.

 

The partners develop tailored learning materials for local community agents involved (or willing to be) in the tourism ecosystem that, in the long term, align the existing provision of tourism offers to the demands of the new sustainability-conscious customers, not only wanting to minimise the negative impact of tourism but also generate direct positive impact and build more planet positive (tourism) ecosystems.

AGORA will work for a higher collaborative governance of tourism ecosystems with a bottom-up approach by promoting the role of learning centres.

The Family

Our
Boots on the ground

The vintner

The Proprietor

Wine marketer

Μετάβαση στο περιεχόμενο