ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ AGORA

AGORA има за цел да подкрепи местните екосистеми чрез свързване на партньори от общността, местни производители и туристически агенти и съвместно разработване на регенеративни туристически преживявания, основани на автентичност, оригиналност и устойчивост.

Подходът се основава на основните принципи на регенеративния туризъм:

 • Цялостно разбиране и подход на живите системи: всичко е взаимосвързано и взаимозависимо
 • Насърчаване на сътрудничеството и партньорството между широк кръг от заинтересовани страни в общността
 • Диверсификация с цел повишаване на устойчивостта
 • Приобщаване и равнопоставеност
 • Трансформиращ и вдъхновяващ
 • Отговорност към околната среда
 • Защита на местното културно наследство и традиции

Партньорите разработват адаптирани учебни материали за представители на местната общност, които участват (или желаят да участват) в туристическата екосистема и в дългосрочен план адаптират съществуващото предлагане на туристически услуги към изискванията на новите загрижени за устойчивото развитие потребители, които не само искат да сведат до минимум отрицателното въздействие на туризма, но и да генерират пряко положително въздействие и да изградят екосистеми с положителен ефект върху планетата (туризма).

AGORA ще работи за повишаване на сътрудничеството в управлението на туристическите екосистеми чрез подход „отдолу нагоре“, като популяризира ролята на центровете за обучение.

Custom Caption

lorem ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum

AGORA aims at supporting local ecosystems by interconnecting community partners, local producers, and tourism agents and the co-designing of regenerative tourism experiences based on authenticity, originality, and sustainability.

The approach is based on key principles of regenerative tourism:

 • Holistic understanding and living
 • Systems approach: everything is interconnected and interdependent.
 • Fostering collaboration and partnerships between a wide range of community stakeholders.
 • Diversifying to enhance resilience.
 • Inclusive and equitable.
 • Transformational and inspirational.
 • Environmentally responsible.
 • Protection of local cultural heritage and tradition.

 

The partners develop tailored learning materials for local community agents involved (or willing to be) in the tourism ecosystem that, in the long term, align the existing provision of tourism offers to the demands of the new sustainability-conscious customers, not only wanting to minimise the negative impact of tourism but also generate direct positive impact and build more planet positive (tourism) ecosystems.

AGORA will work for a higher collaborative governance of tourism ecosystems with a bottom-up approach by promoting the role of learning centres.

The Family

Our
Boots on the ground

The vintner

The Proprietor

Wine marketer

Skip to content