ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Νίκαιας Sophia Antipolis, Κυανή Ακτή.

Πρόκειται για έναν οργανισμό αναγνωρισμένο από την ιταλική κυβέρνηση, που συνενώνει Ιταλικές, Γαλλικές και Μονεγάσκικες επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο διαδραματίζει διπλό ρόλο, προωθώντας και διευκολύνοντας τις εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, και προσφέροντας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και εξατομικευμένων λύσεων.

Οι άριστες σχέσεις του με τα ιταλικά και γαλλικά ιδρύματα και τους επαγγελματικούς φορείς, η γνώση της ιταλικής αγοράς και η εγκατάστασή του στο γαλλικό έδαφος, τοποθετούν το Ιταλικό Επιμελητήριο στην καρδιά ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου, απαραίτητου για την ανάπτυξη διακρατικών σχεδίων.

Το Επιμελητήριο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Interreg και συνεργάζεται σε έργα Erasmus+ KA2 με το συντονισμό των συμπράξεων.

DOMSPAIN, Ισπανία.

“DOMSPAIN, Ισπανία.
Η DomSpain είναι μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας, και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό. Η DomSpain συμμετέχει στο Σύμφωνο της Ε.Ε. για τις δεξιότητες. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το τμήμα κατάρτισης της DomSpain επικεντρώνεται στις ΤΠΕ, τις ξένες γλώσσες, την απασχολησιμότητα και τη μάθηση με βάση την εργασία. Στον τομέα του τουρισμού, μαζί με εταίρους από 8 χώρες της Ε.Ε., η DomSpain ανέπτυξε ένα έργο COSME με τίτλο “”Visits4U””, με στόχο την παροχή κατάρτισης στον τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς, και την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών μέσω της ανάπτυξης του υλικού σε ευανάγνωστη μορφή και βίντεο στη νοηματική γλώσσα: www.visits4u.eu

Αυτή την περίοδο η DomSpain συμμετέχει στο έργο Erasmus+ Guide Me Green, εστιάζοντας στην ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών στον τουρισμό.

Επιπλέον, η DomSpain διοργανώνει εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ιδίως, για την πρόσβαση και τη συμμετοχικότητα σε αυτήν από όλους/ες.

Taste Roots Società Cooperativa, Ιταλία.

Η Taste Roots Cooperative Society είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017, και έχει ως κύριο μέλημά της τη ψηφιακή αγροτική ανάπτυξη και τις βιώσιμες πρακτικές για οικολογικά συμβατό τουρισμό. Η περιοχή εργασίας της είναι η κομητεία Latina, στο νότιο τμήμα της Ρώμης.

Η Taste Roots ιδρύθηκε για να συνδυάσει την εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη ψηφιακή επικοινωνία, τη διαχείριση έργων και την κατάρτιση που απέκτησαν τα ιδρυτικά μέλη. Οι εμπειρίες αυτές έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων/έργων που πραγματοποιήσαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της κατάρτισης/εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων, καθώς και της διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων (front-desk, συγκέντρωση κεφαλαίων, επικοινωνία έργων, παράδοση αποτελεσμάτων κ.λπ.).

EURAKOM, Γαλλία

Η EURAKOM, που ιδρύθηκε το 2005 από το Nicolas Fourcroy, είναι μια γαλλική εταιρεία συμβούλων, που συνεργάζεται, σε διάφορους τομείς, με ένα ευρύ φάσμα δημόσιων αρχών, ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών σε όλα τα επίπεδα, για να υποστηρίξει τα έργα και τις πρωτοβουλίες τους από τη σύλληψη έως την υλοποίηση. Η EURAKOM προσφέρει, επίσης, θεματική εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η βιωσιμότητα, το οικοσύστημα του τουρισμού και των τροφίμων, η επιχειρηματικότητα, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι νομικές υπηρεσίες και οι ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Η EURAKOM έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη εμβληματικών έργων βιώσιμου περιφερειακού τουρισμού, όπως το Tropicalia, το μεγαλύτερο βιώσιμο θερμοκήπιο στον κόσμο ή η επιτυχής υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας της Hauts-de-France το 2019/2020 και άλλα. Για έργα και δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, η EURAKOM εργάζεται με μια διατομεακή προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο και να διασφαλίσει την υιοθέτηση και την επιτυχία του έργου.

Η EURAKOM είναι εκπρόσωπος των Πράσινων Προορισμών για τη Γαλλία και το Βέλγιο, καθώς και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού (GSTC).

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED, Κύπρος.

Η Eurosuccess Consulting είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης, που αποτελείται από μια δυναμική ομάδα νέων ατόμων με εμπειρία στη διαχείριση έργων, την έρευνα, την κατάρτιση και την εκπαιδευτική ανάπτυξη. Στόχος της εταιρείας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών, σχετικά με την αξιοποίηση διαφόρων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ταμείων, για την ανάπτυξη των στρατηγικών τους στόχων και την κάλυψη των λειτουργικών και εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting ενστερνίζεται τις ακόλουθες τέσσερις αρχές: Εκτέλεση, Αναθεώρηση, Βελτίωση και Επανασχεδιασμός. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των συμβουλευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της.

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας, της γνώσης και των δυνατοτήτων που έχει αποκτήσει, καθώς και του εδραιωμένου δικτύου με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη επιτυχημένων και ανταγωνιστικών προτάσεων, καθώς και την υλοποίηση καινοτόμων έργων.

COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, Βέλγιο.

Η Coopération Bancaire pour l’Europe είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικών Συμφερόντων (ΕΟΟΣ) με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε το 1992 από μια ομάδα ευρωπαϊκών τραπεζών. Η CBE έχει 10 μέλη από 3 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών τραπεζών και εμπορικών επιμελητηρίων, προσεγγίζοντας έτσι ένα μεγάλο δίκτυο τραπεζών, ΜΜΕ και οικονομικών ενώσεων από όλη την Ευρώπη.

Στόχος της CBE είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, παρέχοντας στα μέλη της και στους πελάτες τους πληροφορίες και υποστήριξη για τη σωστή κατανόηση των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε..

Ο τελικός στόχος του CBE είναι η υποστήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ στην πρόσβαση στην αγορά και τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Η CBE υλοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και τις δημόσιες αρχές να αναπτύξουν διαδικασίες διεθνοποίησης και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κονδύλια της Ε.Ε..

Η CBE λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ε.Ε. και των Ιταλών επιχειρηματιών, παρέχοντας πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της Ε.Ε. και την αξιοποίηση άλλων ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ε.Ε.. Οι δραστηριότητες του έργου θα ενισχύσουν τη θέση του CBE ως “”εταίρου-γέφυρα”” για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ιταλία και θα μας επιτρέψουν να εμπλέξουμε μεσαίες τράπεζες στην παροχή ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

p-consulting.gr, Ελλάδα.

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται με σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμούς κατάρτισης, επιμελητήρια, ΜΚΟ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και την Ε.Ε..

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσω της καινοτόμου αξιοποίησης των υφιστάμενων εργαλείων που εγγυώνται μια γρήγορη, βιώσιμη και αποτελεσματική διαδικασία.

Η p-consulting.gr συνδυάζει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας στη ψηφιακή διαδραστική εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εργαλείων παιχνιδοποίησης, διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, με απόλυτο σεβασμό στο WCAG2.0 (πρωτόκολλα προσβασιμότητας).

Βουλγαρική Ένωση Επαγγελματιών Οίνου, Βουλγαρία.

Η BAWP είναι μια οργάνωση εμπειρογνωμόνων επαγγελματιών από όλους τους τομείς που συνδέονται με το Βουλγαρικό κρασί.

Ο Σύνδεσμος έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να ενώσει τα μέλη – με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας για την προστασία των επαγγελματικών, πνευματικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των επαγγελματιών του οίνου.
  • Να εργαστεί για την ενίσχυση του επαγγελματικού και δημόσιου κύρους των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του κρασιού.
  • Να βοηθήσει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την προώθηση και την υποστήριξη των βουλγαρικών κρασιών, καθώς και να ενισχύσει την οινική κουλτούρα και τις γνώσεις της κοινότητας που συνδέεται με τον αμπελοοινικό τομέα.
  • Να προωθήσει την αύξηση των προσόντων των μελών του και να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη, με στόχο την εκλαΐκευση της αποστολής της ένωσης.
  • Να ενεργεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αμπελοοινικού κλάδου και την αύξηση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σ’ αυτόν και που προσφέρουν κρασί.
  • Να διατηρεί διεθνείς σχέσεις με παρόμοιες ενώσεις, καθώς και με διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και ιδρύματα.
  • Να αναπτύξει, ως κοινή αξία, την πιστή οικονομική ανταγωνιστικότητα του επαγγελματικού περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής ποιότητας της γνώσης, της καινοτομίας, της επιστημονικής έρευνας και της εφαρμοσμένης γνώσης.
  • Να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την εκπαιδευτική ανάπτυξη στον τομέα της αμπελουργίας και να αυξήσει τις ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εξειδίκευσης των σπουδαστών του τομέα – με προτεραιότητα στους νέους.

Greenescape Oy, Φινλανδία.

Η GreenEscape είναι μια εταιρεία διαχείρισης προορισμών με έδρα τη Φινλανδία, η οποία ειδικεύεται στον καινοτόμο οικοτουρισμό και τις βιωματικές ευκαιρίες οικοτουρισμού, και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε πολλούς προορισμούς στη Φινλανδία, τη Βαλτική, τη Σκανδιναβία, την Αδριατική, την Ινδία κ.λπ.

Ιδρύθηκε από μια ομάδα πρώην περιβαλλοντικών ερευνητών με υπόβαθρο στην αγροδασοπονία, την κλιματική αλλαγή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, με στόχο να επαναπροσδιορίσει τον “”οικοτουρισμό”” ως μια πιο περιεκτική, προστιθέμενης αξίας και διαφοροποιημένη έννοια και να αναπτύξει το δυναμικό του ως κυρίαρχο ρεύμα.

Η GreenEscape στοχεύει στη συν-δημιουργία προσαρμοσμένων ευκαιριών αναγεννητικού οικοτουρισμού και Slow Food, όπως ξεναγήσεις πίσω από τα παρασκήνια του Farm to Fork, ξεναγήσεις συγκομιδής, πρακτικές γαστρονομικές εμπειρίες, τραπέζια σεφ, γευσιγνωσίες τροφίμων, συνδυασμοί και περιηγήσεις τροφοσυλλογής, κορυφαίες εμπειρίες επισκεπτών που ενσωματώνουν τη γαστρονομική κληρονομιά, κ.λπ. οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών και τις ενσωματώνουν στη συν-δημιουργία αξίας με τοπικούς εταίρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο