AGORA ЛАБ

BLENDED TRAINING

Този курс е предназначен за тези, които вече участват в неформалното преподаване или учене като преподаватели или представители на общността в местните туристически екосистеми, или които се стремят да станат част от този вълнуващ сектор.

Основният ни фокус е да им предоставим необходимите знания и умения в областта на устойчивия туризъм и създаването на регенеративни преживявания в туристическата общност.

CO-DESIGN SPACES

Нашите семинари ще бъдат посветени на насърчаването на мрежи на местните общности за разработване и планиране на действия на общността в областта на регенеративния туризъм.

Тези семинари имат за цел да дадат възможност на хората и общностите да поемат активна роля в определянето на бъдещето на техните местни туристически екосистеми.

Експерти от туристическия сектор и заинтересовани лица ще могат да разработят нови модели на регенеративен туризъм въз основа на знанията, придобити по време на семинарите.
Skip to content