ПАРТНЬОРИ

Италианска търговска камара Nice Sophia Antipolis, Лазурен бряг

Това е организация, призната от италианското правителство; тя обединява италиански, френски и компании от Монако. Камарата изпълнява двойна роля – насърчава и улеснява търговските и културните отношения между двете страни и предлага на предприятията и физическите лица широк спектър от иновативни и персонализирани решения.

Отличните отношения с италианските и френските институции и професионални организации, познаването на италианския пазар и установяването на френска територия поставят Италианската камара в центъра на широка международна мрежа, която е от съществено значение за развитието на транснационални проекти.

Камарата има значителен опит в проектите по програма Interreg и сътрудничи в проектите по програма Еразъм KA2, като координира партньорствата.

DOMSPAIN, Испания

DomSpain е компания за обучение и консултации, която работи на национално и международно ниво.

Компанията предлага разнообразни услуги на публичния и частния сектор в Испания и активно участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина. DomSpain участва в Европейския пакт за умения. В сектора на ПОО отделът за обучение на DomSpain се фокусира върху ИКТ, чуждите езици, пригодността за заетост и обучението на работното място. В сферата на туризма, заедно с партньори от 8 държави от ЕС, DomSpain разработи проект по програма COSME „Visits4U“, насочен към провеждане на приобщаващо обучение по туризъм и насърчаване на изграждането на капацитет за подобряване на потребителския опит чрез разработване на материали в лесен за четене формат и видеоклипове на жестомимичен език: www.visits4u.eu

Понастоящем DomSpain участва в проекта „Guide Me Green“ по програма „Еразъм+“, като се фокусира върху разработването на завладяващи преживявания в туризма.

Освен това DomSpain организира кампании за повишаване на осведомеността относно значението на културното наследство и особено за осигуряването на достъпност и приобщаване за всички.

Taste Roots Società Cooperativa, Италия

Taste Roots Cooperative Society е стартираща компания, създадена през юли 2017 г., чийто основен фокус е цифровото развитие на селските райони и устойчивите практики за екосъобразен туризъм. Работната му област е окръг Латина, в южната част на Рим.

Taste Roots е създадено, за да съчетае опита в развитието на бизнеса, цифровата комуникация, управлението на проекти и обучение, натрупан от членовете-основатели. Този опит е придобит по време на дейностите/проектите, изпълнявани като лица на свободна практика, работещи в областта на обучението/образованието на младежи и възрастни, както и в управлението на европейски проекти (фронт-деск, набиране на средства, комуникация по проекта, предоставяне на резултати и т.н.).

EURAKOM, Франция

EURAKOM, основана през 2005 г. от Nicolas Fourcroy, е френска бутикова консултантска компания, която работи в различни сектори с широк кръг публични институции, частни компании и организации на всички нива, за да съпътства техните проекти и инициативи от концепцията до изпълнението. EURAKOM предлага и тематичен експертен опит в области като образование и култура, устойчивост, туризъм и хранителна екосистема, предприемачество, енергетика, транспорт, правни услуги и европейски въпроси.

EURAKOM е допринесла за разработването на водещи проекти в областта на устойчивия регионален туризъм, като например Tropicalia, най-голямата устойчива оранжерия в света, или успешната кандидатура за Европейски регион на гастрономията на Hauts-de-France през 2019/2020 г. и други. За мащабни проекти и дейности EURAKOM работи с междусекторен подход „отдолу-нагоре“, за да постигне максимално въздействие и да гарантира възприемането и успеха на проекта.

EURAKOM е представител на Green Destinations за Франция и Белгия и член на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC).

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED, Кипър

Eurosuccess Consulting е консултантска и обучителна организация, състояща се от динамичен екип от млади хора с опит в управлението на проекти, изследванията, обучението и развитието на образованието. Компанията има за цел да информира и подкрепя физически лица, предприятия и организации по отношение на използването на различни европейски и национални фондове, да развива техните стратегически цели и да отговаря на техните оперативни и образователни нужди.

Философията на Eurosuccess Consulting е обхваната от следните четири принципа: Изпълнение, Преглед, Подобряване и Редизайн. Чрез този подход Eurosuccess се стреми към непрекъснато усъвършенстване на своите дейности по консултиране и развитие.

Благодарение на натрупания богат опит, знания и възможности, както и на изградената мрежа с публични и частни органи в Кипър и в чужбина, Eurosuccess Consulting е в състояние да подкрепи всички усилия, необходими за разработването на успешни и конкурентни предложения, както и за изпълнението на иновативни проекти.

COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE (Белгия)

CoopérationBancaire pour l’Europe е базирано в Брюксел Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ), финансирано през 1992 г. от група европейски банки. CBE има 10 членове от 3 европейски държави, включително европейски банки и търговски камари, поради което достига до голяма мрежа от банки, МСП и икономически асоциации от цяла Европа.

CBE има за цел да насърчава икономическото развитие в Европа, като предоставя на своите членове и на техните клиенти информация и подкрепа, за да разбират правилно политиките и стратегиите на ЕС.

Крайната цел на CBE е да подпомага иновативните МСП при получаването на достъп до пазара на ЕС и до финансиране. CBE провежда няколко инициативи, насочени към подпомагане на европейските МСП и публичните власти да развиват процесите на интернационализация и да получават достъп до фондовете на ЕС.

CBE действа като мост между ЕС и италианските предприемачи, като предоставя информация, насоки и подкрепа за достъп до финансиране от ЕС и за възползване от други възможности, предлагани в контекста на ЕС. Дейностите по проекта ще укрепят позицията на CBE като „свързващ партньор“ за малките и средните предприятия в Италия и ще ни позволят да привлечем средните банки в предоставянето на възможности за достъп до финансиране.

p-consulting.gr (Гърция)

p-consulting.gr е компания за информационни технологии, обучение и консултации, фокусирана върху уеб разработката, цифровата трансформация и бизнес консултирането. Компанията работи с училища, институции за професионално образование и обучение, организации за обучение, камари, неправителствени организации и други публични и частни организации в Гърция и ЕС.

Основната цел на компанията е цифровата трансформация на бизнеса и организациите чрез иновативно използване на съществуващите инструменти, гарантиращи бърз, устойчив и ефективен процес.

p-consulting.gr съчетава услуги в областта на обучението и информационните технологии, като се фокусира върху цифровото интерактивно обучение чрез разработване и създаване на онлайн курсове за обучение, образователни игри, инструменти за геймификация, уеб и мобилни приложения, използвайки нови и иновативни технологии, изцяло съобразени с WCAG2.0 (протоколи за достъпност).

Българска асоциация на винените професионалисти (България)

БАВП е експертна организация, обединяваща професионалисти от всички сектори свързани с българското вино.

Асоциацията има следните цели::

  • Да обединява членовете си – с цел изграждане на общност за защитата на професионални, интелектуални, социални и материални интереси на винените професионалисти.
  • Да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на хората работещи във виненият сектор.
  • Да съдейства и насърчава развитието популяризирането и подкрепата на българските вина, както и да повишава винената култура и познанията на обществото, свързани с лозаро-винарския сектор.
  • Да работи за повишаване квалификацията на своите членове и да подпомага професионалната им реализация, с цел популяризиране мисията на организацията.
  • Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи във връзка със създаването и развитието на виненият сектор и повишаване квалификацията на хората работещи и предлагащ вина.
  • Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции.
  • Да развива като обществена ценност лоялната икономическа конкурентоспособност на професионалната среда, постигната чрез високо качество на знания, иновативност, научни изследвания и приложни знания.
  • Да подкрепя и насърчава развитието на образованието в областта на лозаро-винарството и да повишава възможностите за получаване на знания и квалификационни умения на обучаващите се в този сектор – с приоритет върху работата с младите хора.

Greenescape Oy (Финландия)

GreenEscape е базирана във Финландия компания за управление на дестинации, специализирана в иновативен екотуризъм и възможности за преживявания в областта на екогастротуризма, която понастоящем работи в множество дестинации във Финландия, Прибалтика, Скандинавия, Адриатика, Индия и др.

Основана е от екип от бивши изследователи на околната среда с опит в областта на лесовъдството, изменението на климата и функциониране на екосистемите, като целта е да се предефинира „екотуризмът“ като по-всеобхватна, добавена стойност и диверсифицирана концепция, както и да се развие неговият основен потенциал.

GreenEscape цели съвместно създаване на адаптирани възможности за регенеративен екотуризъм и Slow Food туризъм, като например обиколки „от фермата до вилицата“, обиколки за събиране на реколтата, практически кулинарни преживявания, маси на шеф-готвача, дегустации на храни, съчетаване на храни, топ преживявания за посетители, интегриращи кулинарното наследство, и т.н., които отговарят на разнообразните нужди на потребителите и ги включват в съвместното създаване на стойност заедно с местните партньори.

Skip to content